Uykusuzluk Belirtileri Olan Deneklerde Her İki Kulaktan Uygulanan İşitsel Stimülasyon (Binaural Vuruş) Tuzaklaması

Lee E, Bang Y, Yoon IY, Choi HY. Entrapment of Binaural Auditory Beats in Subjects with Symptoms of Insomnia. Brain Sci. 2022 Mar 2;12(3):339. https://doi.org/10.3390/brainsci12030339

İki kulaktan uygulanan, her kulak için iki farklı frekansa sahip işitsel binaural vuruş stimülasyonun (BB) kaygıyı azaltmada ve ruh halini kontrol etmede etkili olduğu bildiriliyor. Bu çalışma, binaural vuruşların beyin dalgalarını sürükleme etkisini değerlendirmeyi ve uykusuzluk semptomlarını hafifletmek için etkili ve güvenli bir tamamlayıcı tedavi olarak önermeyi amaçladı. Toplumdan subklinik uykusuzluk semptomları olan 20 ila 59 yaşları arasındaki denekler toplandı. Kantitatif elektroensefalografi, stimülasyon müdahalesinden önce ve iki hafta sonra olmak üzere iki kez ölçüldü. Katılımcılar iki hafta boyunca yatmadan önce cihazı 6 Hz BB'li veya BB'siz 30 dakika kullandılar. BB’li müzik çalındığında göreceli teta gücü arttı (oksipital, p = 0,009). İki haftalık müzik müdahalesinden sonra BB ile müzik dinlerken teta gücü arttı (parietal, p = 0,009). İki hafta boyunca BB ile müzik dinledikten sonra, beta gücündeki azalma, katılımcıların laboratuvarda müzik dinlediği yalnızca müzik cihazlarının kullanılmasından sonra olduğundan daha belirgindi (oksipital, p = 0,035). BB uygulandığında teta dalgasının tuzağı ortaya çıktı. Bu nedenle, BB ile müziğe maruz kalmanın aşırı uyarılma durumunu azaltması ve uyku indüksiyonuna katkıda bulunması muhtemeldir.

Uyku bozukluğu olan kişiler teta dalgasının BB'sini dinlerse ve tuzak etkisi oluşursa, düşük frekanslı beyin dalgası artacak, yüksek frekanslı beyin dalgası ise azalacaktır. Bu, kortikal aşırı uyarılmanın azaltılmasında ve uyuşukluğun tetiklenmesinde etkili olacak ve böylece uykusuzluk semptomlarını azaltacaktır. Ölçülen EEG'lerdeki artan beta dalgalarının kortikal aşırı uyarılmayı yansıttığı zaten bilinmektedir. Önceki çalışmalar, teta EEG'nin teta dalgaları oluşturan uyaranlar ile sürüklenmesinin hipnotik duyarlılığı (uykuya yatkınlığı) artırabileceğini veya uykunun teşvik edilmesine yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Bu çalışmada teta dalgalarının BB'sini taşıyıcı olarak kullanılan müzikle sunarak EEG'ler üzerindeki tuzak etkisi gözlemlenmekte ve uykusuzluk semptomlarını iyileştirmeye yönelik etkili ve güvenli bir protokol önerilmektedir.

Bu çalışma, SAS metodunda da kullanılan non-invazif bir bileşen olan BB-müzik stimülasyonu’nun randomize kontrollü bir çalışma yoluyla uykusuzluğa karşı test edilmesi açısından anlamlıdır. Ancak yine de çeşitli sınırlamaları vardır. Örneklem büyüklüğünün küçük olması nedeniyle istatistiksel olarak beklenildiği kadar anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Müziği taşıyıcı olarak kullanmanın, taşıyıcının da BB'nin tuzağa düşmesini etkileme olasılığını dışlamak zordur. Hastalık düzeyine ulaşmamış subklinik uykusuzluğa sahip deneklerin sonucu etkilemiş olması da mümkündür. Bireysel olarak yapılandırılan işitsel stimülasyonun uykusuzluk (insominia) tanılı hastalara uygulanması durumunda daha güçlü sonuçlar elde edilebileceği öngörülmektedir.

Bu makale 139 kez okundu.