SAS Bilim




SAS Etkinliğini İnceleyen Bilimsel Araştırmalar Devam Ediyor

Üç yeni bilimsel çalışma, 18-21 Eylül 2024’te Berlin, Almanya’da düzenlenecek olan ve tıp, sağlık ve terapide müzik, sanat ve teknolojik yenilikleri konu alan disiplinler arası çalışmaların paylaşılacağı ‘Uluslararası IAMM/ISfAM 2024 Kongresi’nde sunulmak üzere Kongre Bilim Kurulunca kabul edildi.

Değerli araştırmacılara teşekkür ediyor, kutluyoruz.

Supportive Effect of a Non-invasive Structured Music-Based Auditory Stimulation Method on the Treatment of Children with ADHD

Clinical Psychologist Banu Dereyurt1, Prof. Dr. Sukru Torun2,3
1Banu Dereyurt Counseling Center, Ankara, Turkey. 2Anadolu University, Eskisehir, Turkey. 3Uskudar University, Istanbul, Turkey

The Effect of a Music-Based Sensory Activation Solutions (SAS) on Self- Perception, Self-Efficacy, and Self-Control Skills in Children

Prof. Dr. Sukru Torun1,2 , Pre-school teacher Gamze Sertbaş3
1Anadolu University, Eskisehir, Turkey. 2Uskudar University, Istanbul, Turkey. 3Private Gönen Development, Special Education and Rehabilitation Center, Balikesir, Turkey

Music Therapy Facilitated by Music-Based Sensory Activation in Autism: A Case Report

Music Therapist, M.A. Duygu Duran Fırat1 , Prof Dr. Sukru Torun2,3
1Kinder- und Jugendambulanzen / Sozialpädiatrischen Zentrum, Berlin, Germany 2Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 3Uskudar University, Istanbul, Turkey


GÜNCEL LİTERATÜRDEN

Bu bölümde Müzik-Beyin-Gelişim-Nöroplastisite İlişkileri, Müziğin Bilişsel-Duyusal-Motor-Duygusal-Psikososyal İşlevler Üzerindeki Etkileri ve SAS Programlarında Kullanılan Müzik Temelli Akustik Nöro-Sensoryal Aktivasyon Yöntemlerinin Bilimsel Alt Yapısı ile İlgili Olan Q1-Q4 Kategori Dergilerde Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin Özetlerine Yer Verilmektedir.

Ritmik Müzik Aktiviteleri, Yaşlanmayla İlişkili Zamanlama ve Yürütücü İşlev Süreçlerindeki Eksikliklerle İlişkili Beyin Ağları Arasındaki Bağlantıyı Güçlendirebilir

Colverson A, Barsoum S, Cohen R, Williamson J. Rhythmic musical activities may strengthen connectivity between brain networks associated with aging-related deficits in timing and executive functions. Exp Gerontol. 2024 Feb;186:112354. https://doi.org/10.1016/j.exger.2023.112354

Beyin yaşlanması ve yaşlanmanın eşlik eden yaygın koşulları (örneğin hipertansiyon) bilgiyi organize etmede, işleme hızında ve eylem programlamasında (yani yürütücü işlevler) önemli olan beyin ağlarını etkiler. Bu ağlardaki düşüşler zamanlamayı etkileyebilir ve müzik ritimlerini algılama ve gerçekleştirme yeteneği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.Devamını Oku

........

Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Her İki Kulaktan Uygulanan İşitsel Stimülasyonunun (Binaural Vuruş) Etkileri

Chernetchenko D, Prasolov P, Aganov S, Voropai A, Polishchuk Y, Lituiev D, Nayshtetik E. Effects of Binaural Beat Stimulation in Adults with Stuttering. Brain Sci. 2023 Feb 11;13(2):309 https://doi.org/10.3390/brainsci13020309

Son yıllarda, çeşitli çalışmalar kekemelik ile korteksteki anormal elektroensefalografik (EEG) β-gücü arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Binaural uyaranlara maruz kalmanın etkileri, kekemeliği olan yetişkinlerde (n = 6) ve akıcı konuşan katılımcılarda (n = 6) EEG, EKG ve konuşma analizi kullanılarak incelenmiştir.Devamını Oku

........

Uykusuzluk Belirtileri Olan Deneklerde Her İki Kulaktan Uygulanan İşitsel Stimülasyon (Binaural Vuruş) Tuzaklaması

Lee E, Bang Y, Yoon IY, Choi HY. Entrapment of Binaural Auditory Beats in Subjects with Symptoms of Insomnia. Brain Sci. 2022 Mar 2;12(3):339. https://doi.org/10.3390/brainsci12030339

İki kulaktan uygulanan, her kulak için iki farklı frekansa sahip işitsel binaural vuruş stimülasyonun (BB) kaygıyı azaltmada ve ruh halini kontrol etmede etkili olduğu bildiriliyor. Bu çalışma, binaural vuruşların beyin dalgalarını sürükleme etkisini değerlendirmeyi ve uykusuzluk semptomlarını hafifletmek için etkili ve güvenli bir tamamlayıcı tedavi olarak önermeyi amaçladı.Devamını Oku

........

Nöroplastisite: Nörorehabilitasyonda Müzik Temelli Müdahalelerin Temeli

Chatterjee D, Hegde S, Thaut M. Neural plasticity: The substratum of music-based interventions in neurorehabilitation. NeuroRehabilitation. 2021;48(2):155-166. https://doi.org/10.3233/nre-208011

Müziğin, şekillendirilebilir beyindeki yapısal ve bağlantısal değişikliklere aracılık etmedeki rolü iyi belgelenmiştir ve öne çıkan önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha gelişmiş görüntüleme teknikleriyle, müzik-beyin ilişkisinin kesin sonuçları bilimsel olarak netlik kazanmaya başlamıştır. Müzik temelli müdahalelerin sadece nöronal seviyede değil, aynı zamanda motivasyonel düzeyde önemli bir güce sahip olduğu ve olumlu duyguları teşvik ettiği de bilinmektedir.Devamını Oku

........

Bilişsel Kreşendo: Müzik Beynin Yapısını ve İşlevini Nasıl Şekillendiriyor?

Toader C, Tataru CP, Florian I-A, Covache-Busuioc R-A, Brat u B-G, Glavan LA, Bordeianu A, Dumitrascu D-I, Ciurea AV. Cognitive Crescendo: How Music Shapes the Brain’s Structure and Function. Brain Sciences. 2023; 13(10):1390. https://doi.org/10.3390/brainsci13101390

Müzik, birden fazla beyin alanı ve sinirsel bağlantının dahil olduğu karmaşık bir olgudur. Yüzyıllar önce müziğin psikolojik durumu zenginleştirmede ve hatta birçok patolojinin tedavisinde etkili bir yöntem olduğu keşfedildi. Modern araştırma araştırmaları, nörogörüntülemeyi, özellikle de manyetik rezonans görüntülemeyi kullanarak, müzik algısı ve altta yatan nörolojik mekanizmaların anlaşılması için yeni bir yol sunmaktadır.Devamını Oku

........

Müziğin dönüştürücü gücü: Nöroplastisite, sağlık ve hastalığa dair içgörüler

T Zaatar M, Alhakim K, Enayeh M, Tamer R. The transformative power of music: Insights into neuroplasticity, health, and disease. Brain Behav Immun Health. 2023 Dec 12;35:100716. doi: 10.1016/j.bbih.2023.100716. https://doi.org/10.1016/j.bbih.2023.100716

Müzik, derin duygusal ve bilişsel tepkileri ortaya çıkarabilen evrensel bir dildir. Bu literatür taramasında müzik ile beyin arasındaki karmaşık ilişkiyi, müziğin sinir sistemi tarafından nasıl çözüldüğünden çeşitli bozukluklardaki tedavi edici potansiyeline kadar araştırıyoruz. Müzik, duyusal-motor işleme, bilişsel, hafıza ve duygusal bileşenler de dahil olmak üzere çeşitli beyin bölgeleri ve devreleri ağını harekete geçirir. Müziğin neden olduğu beyin ağı salınımları belirli frekans bantlarında meydana gelir ve kişinin tercih ettiği müziği dinlemek, bu beyin fonksiyonlarına daha kolay erişim sağlayabilir. Devamını Oku

........

Beyindeki Müzik

Vuust, P., Heggli, O.A., Friston, K.J. et al. Music in the brain. Nat Rev Neurosci 23, 287–305 (2022). https://doi.org/10.1038/s41583-022-00578-5

Müzik, bizi hem fiziksel hem de duygusal olarak harekete geçiren duygusal ve zevkli bir deneyim kaynağı olarak insan kültürlerinin her yerinde bulunur ve müzik çalmayı öğrenmek hem beyin yapısını hem de beyin fonksiyonunu şekillendirir. Beyindeki müzik işleme, yani melodi, armoni ve ritim algısı, geleneksel olarak pasif dinleme paradigmaları kullanılarak işitsel bir fenomen olarak incelenmiştir.Devamını Oku

........

İşitsel Stimülasyonun Nöral Aktiviteler Üzerindeki Kısa Vadeli Etkisi: Boyuna Elektroensefalografi ve Manyetoensefalografi Çalışmalarının Kapsamlı Bir İncelemesi

(Kobayashi K, Shiba Y, Honda S, Nakajima S, Fujii S, Mimura M, Noda Y. Short-Term Effect of Auditory Stimulation on Neural Activities: A Scoping Review of Longitudinal Electroencephalography and Magnetoencephalography Studies. Brain Sci. 2024 Jan 26;14(2):131. https://doi.org/10.3390/brainsci14020131.

Elektroensefalografi (EEG) ve Magnetoensefalografi (MEG) gibi teknikler, işitsel uyaranlardaki dinamik düzenliliklerle hizalanan dinamik beyin salınımlarını ölçmek için güçlü araçlardır EEG/MEG aracılığıyla olayla ilgili potansiyeller, beyin salınımları ve işlevsel bağlantı da dahil olmak üzere işitsel uyaranlara bağlı çeşitli nöral etkinlikleri ortaya çıkarmak için uygun bir araştırma aracı olarak işlev görür. Bu alanda biriken kanıtlar, uzun süreli işitsel eğitimin neden olduğu nöroplastisiteyi araştıran çalışmalardan, özellikle müzisyenler ile müzisyen olmayanları karşılaştıran kesitsel çalışmalardan ve müzisyenlerle uzunlamasına çalışmalardan kaynaklanmaktadır.Devamını Oku